CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 65% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hva er day-trading?

Day-trading er virksomhet med kjøp og salg av finansielle instrumenter på samme dag. Investorer som driver med dette kalles for day-tradere, og disse bruker vanligvis en høy grad av finansiell giring for å maksimere gevinstene som de kan tjene følge av små kursbevegelser. Day-trading er vanligst i valuta- og i aksjemarkedene.

HVORDAN DAY-TRADE

På grunn av den korte tidsvinduet og bruken av høy grad av giring for å maksimere gevinstene, er day-trading normalt sett forbeholdt erfarne investorer med mye kunnskaper om finansielle markeder. For å lykkes må en investor utvikle en klar strategi og ha nok disiplin til å holde seg innenfor denne.

Day-tradere fokuserer sin virksomhet på noen få aktiva, og åpner posisjonen i løpet av dagen som de lukker før markedet stenger. Å følge de siste økonomiske nyheter og hendelser er av ytterste viktighet for en day-trader, ettersom det hjelper for å danne seg et bilde av hvordan ulike aktiva til gjøre det utover dagen, og dermed tillater traderen å tilpasse sin strategi etter dette.

HVORDAN DAY-TRADE

Teknisk analyse er også sentral for å lykkes med en strategi innenfor day-trading. Ved hjelp av ulike indikatorer kan investorer analysere markedene og få et syn på hvordan ulike aktiva vil bevege seg, hvor sterk bevegelsen vil være og hvor lenge den vil vedvare. Kombinasjonen av teknisk og fundamental analyse gir erfarne investorer en fordel i forhold til andre når de day-trader i finansielle markeder.

Bruk av høy grad av giring er også nøkkelen i mange strategier for day-trading, ettersom dette lar investorer kontrollere større posisjoner med mindre initielle investeringer. Ettersom prisbevegelser ofte er små vil giring hjelpe investorene å maksimere gevinsten de kan opparbeide seg i løpet av en dag. En annen grunn til at day-trading ofte er noe som gjøres av erfarne investorer, er at bruken av finansiell giring kan innebære risiko, og som krever en dyp forståelse av markedene og en egnet strategi for å håndtere de risikoen det innebærer.

STRATEGIER FOR DAY-TRADING

Det er ulike strategier innenfor day-trading som investorer følger, som:

Trading av trend

Trend Trading

Trading av trender innebærer at man studerer diagrammer med priser for lengre tidsperioder for å identifisere rådende markedstrend. Når denne er identifisert vil en investor bruke et kortere tidsvindu av det samme prisdiagrammet og søke etter muligheter for handling som bygger på den generelle trenden. For eksempel, om EUR/USD har en oppadgående trend i et 4-timers tidsvindu, så kan investoren slå over på 15 minutters tidsvindu og se etter muligheter for å ta en long-posisjon.

Trading av mottrend

Ligner trading av trend, men denne strategien for day-trading går på at man prøver å identifisere en rådende markedstrend i et lengre tidsvindu, og så ser etter muligheter for å legge inn handler i motsatt retning i det korte tidsvindu. Drivkraften er å forsøke å finne et brudd på en markedstrend og tjene på at den reverseres. Dette er en strategi med høyere risiko, men som kan lede til større gevinster. For eksempel, om aksjer i Apple er i en oppadgående trend som ser ut til å avta på et 4-timers tidsvindu, kan en investor se etter muligheter til å ta en short-posisjon i aksjen i et 15-minutters tidsvindu for å tjene på den potensielle reverseringen.

Trading av breakout

Trading av breakout innebærer at man finner et objekt som har har hatt en konsolideringsperiode, med andre ord så har det handlet innenfor et område mellom støtte- og motstandslinjer som har vist seg å være sterke. En investor vil da legge inn ordre enten oppe eller nede, i håp om at objektet vil bryte ut og skape en ny trend. Denne strategien for day-trading er vanligvis mest effektiv når et instrument har handlet i et veldig smalt område. Investorer bør sette mål på gevinsten som tilsvarer det antall basispunkter som bredden i området instrumentet handler i.

PROBLEMER MED DAY-TRADING

Det er et utall faktorer som påvirker den potensielle gevinsten ved day-trading som investorer bør ha i mente før de starter opp med en slik strategi.

Påkrevd kapital

At man er underkapitalisert er en av hovedgrunnene til at tradere sliter med å lykkes i markedet. En handelskonto må ha tilstrekkelig midler til å garantere en investors åpne posisjoner i tilfelle volatilitet. Dette er enda viktigere når det gjelder day-trading, hvor posisjoner er åpne gjennom hele handelsdagen. I tillegg vil bruken av høy giring i en underkapitalisert konto øke risikoen, som inkluderer mulig tap av all investert kapital.

Transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader

Ettersom day-trading kan medføre at man åpner og selger et antall handler innenfor samme dag, vil transaksjonskostnadene på hver handel måtte regnes med når man utvikler strategien. Både spreader og kurtasje beregnes på hver handel, noe som betyr at jo flere handler en investor utfører, desto høyere kostnader vil påløpe. Altså, en vellykket strategi innenfor day-trading må innebære at investoren klarer å tjene nok på handler gjennom dagen til å dekke kostnadene og fortsatt tjene penger.

Psykologi innenfor trading

Psykologi innenfor trading

Psykologi innenfor trading er av ytterste viktighet når det gjelder å investere i finansielle markeder. Når det gjelder day-trading er er det press fordi store ordre må plasseres fort og de må overvåkes gjennom dagen. Slik sett kreves det en stor dose forberedelser og besluttsomhet, i tillegg til solid risikostyring for å beskytte investoren fra potensiell markedsvolatilitet.

Hvorfor day-trade hos LCG?

7000+ instrumenter man kan handle
7000+ instrumenter man kan handle
Lave spreader fra 0,2 basispunkter
Lave spreader fra 0,2 basispunkter
Rask ordreutførelse
Rask ordreutførelse
Dyp likviditet fra de fremste banker
Dyp likviditet fra de fremste banker