Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 70% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Profesjonalny obrót akcjami

Informacje o dźwigni finansowej dla klientów profesjonalnych

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy klienci mogą zdecydować się na przejście z poziomu detalicznego do profesjonalnego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, a jeśli uważają Państwo, że kwalifikujecie się jako Profesjonalny trader, prosimy o skorzystanie z podanego linku w celu rozpoczęcia procesu aplikacyjnego

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oznajmił swoją decyzję o wdrożeniu środków interwencyjnych, obejmujących ograniczenie dźwigni finansowej dostępnej dla klientów detalicznych do przedziału od 30:1 do 2:1, w zależności od zmienności aktywów bazowych będących przedmiotem obrotu. Zmiany te zostały wprowadzone z dniem 1 sierpnia 2018 roku.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do klientów profesjonalnych. Chociaż klienci profesjonalni będą mieli dostęp do niższych marż, należy zwrócić uwagę na związane z tym ryzyko.

Zabezpieczenia, które zachowasz

Odrębność środków pieniężnych

LCG Limited (zwana dalej „LCG UK”) i LCG (Cyprus) Limited (zwana dalej „LCG CY”) będą posiadały i utrzymywały kwotę równą wartości Państwa rachunku dla każdego rachunku prowadzonego u nas na odrębnym rachunku pieniężnym klienta, chyba że obie strony wyrażą zgodę na przeniesienie tytułu własności środków na podstawie oddzielnej dokumentacji.

System gwarantowania usług finansowych / Fundusz rekompensaty dla inwestorów

Jako osoba fizyczna możesz skorzystać z ochrony w ramach Systemu gwarantowania usług finansowych (FSCS) w wysokości do 85 000 GBP, którą oferujemy pod warunkiem, że zarejestrowałeś/aś się w LCG UK.
protected.fscs.org.uk

Twoje inwestycje są objęte Funduszem rekompensaty dla inwestorów, który pokrywa kwalifikowane inwestycje w wysokości do 20 000 EUR na osobę, na firmę, pod warunkiem, że zarejestrowałeś/aś się w LCG CY.
www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/

Usługa rzecznika ds. usług finansowych

Jako osoba fizyczna (konsument) i klient LCG UK, mogą Państwo korzystać z FOS, jeśli nie będą Państwo zadowoleni z wyniku skierowanej do nas skargi.
www.financial-ombudsman.org.uk

Jeżeli Twoim zdaniem nie rozpatrzyliśmy Twojej reklamacji w zadowalający Cię sposób, możesz skierować swoją reklamację do Rzecznika ds. usług finansowych Republiki Cypryjskiej pod warunkiem, że zarejestrowałeś/aś się w LCG CY.
www.financialombudsman.gov.cy

Prawo do żądania zmiany kategorii

Zachowujesz prawo do żądania w dowolnej chwili zmiany kategorii, na przykład jeżeli chcesz otrzymać wyższą ochronę prawną.

Zabezpieczenia, które utracisz

Ostrzeżenia przed ryzykiem

LCG UK i LCG CY nie mają obowiązku przekazywania Państwu aktualnych ostrzeżeń o ryzyku, które musimy przekazywać klientom detalicznym, ani żadnych znormalizowanych ostrzeżeń o ryzyku, które zostaną wprowadzone w przyszłości w związku z transakcjami dotyczącymi złożonych produktów finansowych.

Ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej

LCG UK i LCG CY są zobligowane do ograniczenia dźwigni finansowej do przedziału od 30:1 do 5:1 w odniesieniu do produktów, które oferujemy klientom detalicznym. Wyższa dźwignia finansowa dostępna dla klientów profesjonalnych może działać na niekorzyść inwestorów, a straty mogą przewyższać wartość depozytów

Ochrona przed ujemnym saldem

Klienci detaliczni korzystają z ochrony przed ujemnym saldem, wprowadzonej przez EUNGiPW. Wymóg ten jest już dostępny dla wszystkich klientów detalicznych, zarejestrowanych w ramach LCG CY. Jednakże funkcja ta nie będzie dostępna dla klientów profesjonalnych, których rachunki mogą odnotować deficyt.

Prowadzenie działalności

Niektóre zasady prowadzenia działalności biznesowej, takie jak komunikacja z klientem i realizacja zlecenia, mogą różnić się od zasad obowiązujących klientów detalicznych. Od klientów profesjonalnych oczekuje się także zakładanego poziomu zrozumienia odpowiednich zagadnień.