Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 65% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Hur man handlar med optioner

En option är ett finansiellt derivat som representerar ett kontrakt där en köpare får rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett överenskommet pris på ett specifikt datum i framtiden. Populära marknader för sådana kontrakt innefattar valutaoptionshandel, indexoptionshandel och aktieoptionshandel.

OPTIONSHANDELSTERMINOLOGI

Innan man försöker sig på någon optionshandelsstrategi ska investerare se till att de är bekanta med termerna involverade i valutaptionshandel och de andra värdepapprena, inkluderat:

  • Optionsinnehavare: köparen av ett optionskontrakt
  • Optionsutställare: säljaren av ett optionskontrakt
  • Call: handlingen när man köper en option
  • Put: handlingen när man säljer en option
  • Strike Price: det övernskomna priset som värdepappret köps eller säljs för i ett optionskontrakt
  • Exercise Date: det specifika datument när ett optionskontrakt träder i kraft
  • Premium: kostnaden för att köpa eller sälja ett optionskontrakt
OPTIONSHANDELSTERMINOLOGI

VARFÖR INVESTERAR MAN I HANDEL MED OPTIONER?

Optionshandelsstrategier används normal av investerare för att:

Spekulera på finansmarknaden

I likhet med andra former av derivathandel, används optionshandel av investerare för att spekulera på huruvida värdet på ett finansiellt instrument kommer att stiga eller falla. Om ett värdepapperspris förväntas stiga kan en call-option placaeras, vilket låter optionsinnehavaren att köpa värdepappret till ett lägre pris och sälja det med vinst när priset har stigit. En put-option kan å andra sidan placeras om ett instrument förväntas falla i pris, vilket låter optionsinnehavaren köpa instrumentet när priset fallit och sälja det till det överenskomna högre priset för att göra en vinst.

Hedge mot andra marknadspositioner

Optionshandelsstrategier används även för hedge mot andra investeringar som traders gjort på marknaden. En investerare kan till exempel använda valutaoptionshandel för hedge mot en öppen placering på valutamarknaden. Så om en investerare har placerat en lång affär på valutaparet EUR/USD, kan de även placera en put-option som en hedge av sin placering. Om priset på valutaparet stiger i värde blir den långa affären lönsam och optionskontraktet används inte, vilket innebär att endast premium behöver bealas. Å andra sidan, om EUR/USD faller i pris kan den långa placeringen stängas och put-optionen ger vinst.

Optionshandelsstrategier

Det finns olika optionshandelsstrategier som erfarna investerare använder för att försöka göra vinst på finansmarknaderna, såsom:

Straddle

En av de populära optionshandelsstrategierna är straddle, som går ut på att en investerare har både en call- och put-option på ett värdepapper, med samma strike-pris och utgångsdatum, medan de betalar premiums på båda. Detta används vanligtvis av investerare när en signifikant marknadsrörelse förväntas men riktningen på rörelsen är osäker. Att använda straddleoptionsstrategin låter en investerare göra vinst oavsett i vilken riktning marknaden rör sig, så länge prisrörelsen är tillräckligt stor för att röra sig antingen mot strike-priser och täcka kostnaden för båda premiums.

Strangle

En strangle-strategi går ut på att en investerare har både en call- och en put-option på ett värdepapper med samma exercise-datum men med olika strike-priser. I likhet med straddle-strategin är detta bäst att använda när en signifikant marknadsrörelse förväntas. Även om riktningen på rörelsen kanske inte är 100 % klar kan det ge en ledtråd om vart priset kommer att röra sig, vilket är varför en strangle-strategi använder olika strike-priser. Detta skulle låta en investerare göra vinst på den förestående maknadsrörelsen och skulle vara billigare än att använda en straddle-strategi medan investeraren fortfarande har samma skydd i händelse av att priset rör sig åt andra hållet.

Bull Call Spreads

En annan populär optonshandelsstrategi är ett "bull call spread" som handlar om att köpa en call-option på ett värdepapper till ett specifikt strike price. Bull call spread-strategin används när en investerare förväntar en liten höjning på priset på instrumentet som handlas. Den maximala vinsten för en sådan rörelse beräknas genom att hitta skillnaden mellan strike-priser och att subtrahera kostnaden på optionerna.

Bear Call Spreads

En bear call spread-strategi går ut på att köpa en call-opion på ett värdepapper till ett specifikt strike-pris medan man håller en put-option på samma värdepapper med samma exercise-datum men till ett lägre strike-pris. Den här strategin används när en investerare förväntar sig att priset på ett värdepapper ska falla något. Precis som bull call spread-strategin beräknas maximal vinst genom att hitta skillnaden mellan strike-priserna och subtrahera kostnaden på optionerna.

Varför handla optioner med LCG?

Optioner på fler än 7 000 instrument
Optioner på fler än 7 000 instrument
Konkurrenskraftiga priser
Konkurrenskraftiga priser
Överlägsen orderexekvering
Överlägsen orderexekvering
Djup likviditet från toppbanker
Djup likviditet från toppbanker